Rökstenen i Rök. Rökstenen är den märkligaste och mest omfattande runsten i världen. Rökstenen är huvudsakligen ristad med den av de två vikingatida runraderna som kallas kortkvistrunor.

Till minne av Vämod står dessa runor.
Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.
Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten var
som tolv gånger blev tagna som krigsbyte,
båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det and-
ra vem som för nio släktled sedan miste livet
hos reidgoterna och han dog
hos dem till följd av sin skuld.
Då rådde Tjodrik den dristige,
sjökrigarnas hövding över Reidhavets kust.
Nu sitter han rustad på sin gotiska häst,
med sköld över axeln, den främste av Märingar.
Det säger jag som det tolfte var Gunns häst
ser föda på slagfältet, där tjugo konungar
ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilka
tjugo konungar satt på Själland under fyra
vintrar, med fyra namn, födda
åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs sö-
-ner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hord-
-s söner, fem Gunnmund, Björns söner.
Nu för de unga säger fullständigt envar(?)... eftersporde(?).
Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-
-ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer.
Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling (förskjutningschiffer)
är född. Vilen är det. Han kunde krossa
en jätte. Vilen är det. Nit.
Jag säger de unga: TOR
Sibbe viets väktare (tre ätters chiffer)
avlade nittioårig (en son). (tre ätters chiffer)


The Runestone in Rök. The Rök Stone are the most remarkable and comprehensive runestone in the world. The Rök Stone is written in the main with one of the two Viking Age rune series called short-twig runes.

In memory of Vämod stand these runes.
But Varin wrote them, the father, in memory of his dead son.
I tell the ancient tale which the two war-booties were,
twelwe times taken as war-booty,
both together from man to man. This I tell second
who nine generations ago lost his life
with the Reidgoths, and he died
with them, because of his offences.
Tjodrik the bold,
king of sea-warriors
rules over Reid-sea shores.
Now he sits armed on his Gothic horse,
shield strapped, prince of Märings.
That I tell the twelfth where the horse of Gunn
sees food on the battlefield, where twenty kings
lie. This I tell the thirteenth, which
twenty kings sat on Själland for four
winters, with four names, born
to four brothers. Five Valkes, sons of Rådulf-
-five Reidulfs, sons of Rugulf, five Haisls, sons of Hord,
five Gunnmunds, sons of Björn.
Now I tell the tales in full. Someone(?)... inquiried(?).
I tell the ancient tale which of the kinsmen of Ingvald
was revenged by a wife's sacrifice.
I tell an ancient tale to which young warrior a kinsman (in short-twig)
is born. Vilen it is. He could crush
a giant. Vilen it is. Ardour (or blank?).
I tell an ancient tale: TOR
Sibbe of Vi (cipher by three “families”)
ninety years of age, begot (a son). (cipher by three “families”)

Tillbaka / Return